Bekijk de ANBI-gegevens van Geloven dichtbij en Geloven in Spangen.

ANBI

Geloven dichtbij valt onder de verantwoordelijkheid van Geloven in Spangen, die door de Belastingdienst is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Geloven dichtbij zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Geloven in Spangen over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. De ANBI-vermelding van Geloven in Spangen is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Geloven in Spangen
RSIN: 861929755
KvK: 81099940

Website: www.gelovendichtbij.nl/geloveninspangen
E-mail: info@geloveninspangen.nl
Adres: Jan Luykenstraat 12
Postcode: 3027 EC
Plaats: Rotterdam
Postadres: Jan Luykenstraat 12
Postcode: 3027 EC
Telefoonnummer: 06-11149085

De Protestantse gemeente Geloven in Spangen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Geloven in Spangen wil – samen met bewoners – meer leven in de wijk Spangen brengen. Samen met bewoners geven we vorm aan plekken en momenten van ontmoeting, bezinning en persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. In onze manier van werken willen we afstemmen op de context van Spangen en haar bewoners door ons te verdiepen in de cultuur en de omstandigheden van de mensen met wie we ons leven delen. Zo willen wij samen mét de wijkbewoners de gemeenschap vormgeven en in alles wat we doen meewerken aan de bloei van de wijken en haar bewoners.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Geloven in Spangen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerngemeente ligt bij de kernraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kernraad zes leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerngemeente.

De kernraad telt zes leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kernraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Ook heeft de kernraad contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beloningsbeleid

De beloning van de pioniers  van onze kerngemeente is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van de kernraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn. Het beleidsplan van Geloven in Spangen is hier te vinden.

Een actueel verslag van de activiteiten

De kernraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Aan een actueel verslag van activiteiten wordt momenteel hard gewerkt. Dit zal begin 2024 beschikbaar komen op deze pagina.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de pioniers / missionair werkers verrichten hun werkzaamheden, vieringen worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder s dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI logo